chrobotek.pl

Polityka zwrotów

Formularz reklamacyjny – reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep:

  1. Kupujący może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@chrobotek.pl oraz poprzez formularz dostępny do wydrukowania na stronie sklepu internetowego Chrobotek. 
  2. Zaleca się podanie w formularzu reklamacyjnym jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to oraz przyspieszy czas rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  3. Ważne jest dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
  5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Kupującego sposób.

Formularz odstąpienia od umowy:

Reklamacje nie będą uwzględniane w sytuacji, gdy obrazy/panele użytkowane są w sposób niewłaściwy:

  1. wystawiane są na bezpośredni wpływ promieni słonecznych (wówczas mogą blaknąć i schnąć),
  2. poddane są zabiegom spryskiwania wodą, przycinania itp. wpływających na ich wygląd,
  3. obrazy/panele/doniczki umiejscowione są w pobliżu źródeł ciepła tj. kaloryferów, kominków itp., które powodują ich wysychanie.

a Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, w sytuacji, gdy odpowiednio nie zbadał rzeczy w momencie otrzymania zamówienia i w sposób przyjęty przy tego rodzaju produktach oraz nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

b. W przypadku uznania reklamacji za zasadną i uprzedniego przesłania przez Kupującego reklamowanego towaru drogą pocztową, konsument lub przedsiębiorca indywidualny otrzyma zwrot poniesionych celowych kosztów wysłania wadliwego towaru. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu wraz z informacją o bezzasadności reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Sprzedawcy (Sklepu): Ewelina Zabłotna EvDom, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 9.1. Regulaminu, nie przysługuje do towarów zamówionych w sklepie internetowym Chrobotek wykonanych na indywidualne, spersonalizowane zamówienie według specyfikacji klienta.

3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może złożyć sklepowi internetowemu Chrobotek oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych w punkcie 3 Regulaminu sposobów. 

5. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego (link) – przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.Towar będący przedmiotem odstąpienia Kupujący odsyła na adres wskazany w punkcie 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny poinformował podmiot prowadzący sklep internetowy Chrobotek o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi jedynie koszty bezpośredniego zwrotu towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep internetowy Chrobotek zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez podmiot prowadzący sklep internetowy Chrobotek), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep internetowy Chrobotek zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.