chrobotek.pl

Regulamin

REGULAMIN

W sklepie Chrobotek dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 t.j.). Postanowienia umów, które są mniej korzystne dla konsumenta aniżeli postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy (art. 7 ustawy). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy rozpatrywać na korzyść konsumenta.

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje 
 2. Postanowienia ogólne
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy
 4. Wymagania techniczne i usługi elektroniczne świadczone w Sklepie 
 5. Składanie zamówień i warunki zawierania umowy wykonania produktu
 6. Sposoby dostawy, czas dostawy i termin realizacji zamówień
 7. Sposoby i terminy płatności 
 8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
 1. Definicje

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz, dostępny w serwisie internetowym, umożliwiający wybór Przedmiotu oraz złożenie Zamówienia.

Godzina Robocza – jedna pełna godzina między 8:00 a 18:00 w Dni Robocze.

Kupujący/Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie – konsument i przedsiębiorca indywidualny.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Przedmiot – dzieło wykonywane przez Serwis Internetowy zgodnie z określonym projektem, który jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Serwisem Internetowym.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Chrobotek prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://chrobotek.pl

Sprzedawca – Ewa Zabłotna, przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Zabłotna EvDom, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP:6572971765, REGON: 522541737, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.

Formularz Reklamacyjny – formularz do wydruku dostępny na stronie sklepu chrobitek.pl. 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców indywidualnych, tj. osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz innych przedsiębiorców, korzystających ze sklepu internetowego Chrobotek (z wyjątkiem punktu 10 Regulaminu, który jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców niebędących przedsiębiorcami indywidualnymi).

2.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest podmiot prowadzący sklep internetowy – Sprzedawca, wskazany w punkcie 1. Regulaminu. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się na stronie sklepu internetowego Chrobotek w Polityce prywatności (dodać link do Polityki prywatności). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady określone w Polityce prywatności sklepu internetowego Chrobotek. 

2.3. Podmiot prowadzący Sklep internetowy Chrobotek pod adresem www.chrobotek.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep internetowy Chrobotek do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: X.X.XXXX r (należy wpisać datę).

3. Dane kontaktowe Sprzedawcy

3.1. Kupujący w sklepie internetowym Chrobotek ma możliwość kontaktu z podmiotem prowadzącym sklep internetowy, w tym możliwość złożenia reklamacji w każdy z poniższych sposobów:

 1. pod adresem e-mailowym: kontakt@chrobotek.pl.
 2. pod adresem pocztowym: Ewelina Zabłotna EvDom, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica.
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: wpisać.
 4. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego Chrobotek pod adresem www.chrobotek.pl

4. Wymagania techniczne i usługi elektroniczne świadczone w Sklepie 

4.1. W sklepie internetowym Chrobotek dostępna jest usługa elektroniczna: Formularz Zamówienia. Usługi elektroniczne świadczone są w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344 t.j.). Sprzedawcą jest podmiot wskazany z punkcie 3 Regulaminu, a Kupującym klient sklepu internetowego Chrobotek. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w sposób określony w punkcie 3 Regulaminu.

4.2. Sprzedający udostępnia niniejszy regulamin Kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych w sklepie internetowym Chrobotek. Na żądanie Kupującego udostępnienie regulaminu jest możliwe w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedający.

4.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego, będącego klientem pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym Chrobotek. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu przez Kupującego Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie sklepu internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego:

 1. imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku klientów będących przedsiębiorcami innymi, niż przedsiębiorcy indywidualni), 
 2. adres klienta lub siedziba klienta, tj. ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, 
 3. adres poczty elektronicznej, 
 4. numer telefonu kontaktowego,
 5. w wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP.

oraz dane dotyczące umowy sprzedaży: 

 1. towar/y, 
 2. ilość towar/ ów, 
 3. miejsce i sposób dostawy towaru/ów, 
 4. sposób płatności. 

4.4. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez klienta, będącego Kupującym.

4.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 
 2. dostęp do poczty elektronicznej, 
 3. przeglądarka internetowa,
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768, 
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.6. Klient, będący Kupującym obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Klient, będący Kupującym obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych (z wyłączeniem procedury reklamacji towarów i odstąpienia od umowy, które została wskazana w punktach 9 i 10 Regulaminu) klient, będący Kupującym może składać w sposób określony w punkcie 3 Regulaminu tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@chrobotek.pl lub drogą pocztową na adres Ewelina Zabłotna EvDom, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica.

4.8. W złożonej reklamacji klient powinien podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, wskazać na żądania klienta jako Kupującego oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji

4.9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez sklep internetowy Chrobotek jako usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. Składanie zamówień i warunki zawierania umowy wykonania produktu

5.1. Ogłoszenia, zdjęcia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym Chrobotek, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.2. Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają przy tym kosztów dostawy, które są wskazane na etapie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu, widoczna w serwisie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

5.4. Wybrany do zakupu towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

5.5. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z Formularza Zamówienia, zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Kupującego do końca nie zostanie zrealizowane.

5.6. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym Chrobotek następuje po wcześniejszym złożeniu przez Kupującego zamówienia za pomocą Formularza Zamówień i kliknięciu na stronie sklepu internetowego pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zgodnie z punktem 3.3. Regulaminu. Możliwe jest również dokonanie zamówień indywidualnych poprzez email: kontakt@chrobotek.pl.

5.7. Zamówienia są przyjmowane przez stronę sklepu internetowego Chrobotek pod adresem www.chrobotek.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5.8. Po złożeniu Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem, a także przekazuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
 3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
 4. link skierowujący do niniejszego Regulaminu.

5.9. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa wykonania/sprzedaży Produktu między Kupującym, a Sklepem.

5.10. Każda umowa wykonania oraz sprzedaży Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub, na życzenie Klienta, fakturą, które będą dołączane do przesyłek lub przesyłane drogą mailową.

6. Sposoby dostawy, czas dostawy i termin realizacji zamówień

6.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. Wysyłka za granicę możliwa jest po uprzednim kontakcie, wówczas koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. 

6.2. Koszt dostawy (przy zamówieniach indywidualnych oraz tych o większych gabarytach i wadze koszt dostawy uzgadniany jest w osobno) rodzaje dostawy:

 1. paczkomat InPost – 13 zł brutto (max wymiar produktu 40×40 cm),
 2. kurier DPD – 18,99 zł brutto (max waga produktu do 5 kg), 
 3. odbiór osobisty.

6.3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

6.4. Wysyłka towaru następuje w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku większych zamówień (dużych obrazów/paneli), czas dostawy ustalany jest indywidualnie. Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony Towar w terminie nie przekraczającym 30 dni, od dnia zawarcia umowy.

6.5. Sklep internetowy Chrobotek nie dokonuje wysyłki towaru za pobraniem. 

6.6. Termin dostawy – na czas oczekiwania przez Kupującego na dostawę Produktu składa się czas realizacji Produktu przez Sklep i czas dostawy Produktu określony przez przewoźnika. Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu przyjęcia zamówienia, zaksięgowania płatności do chwili zrealizowania i wysłania Produktów. Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6.7. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7. Sposoby i terminy płatności

7.1. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności. Sklep internetowy Chrobotek udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

 1. płatności elektroniczne dokonywane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. płatności elektroniczne dokonywane za pośrednictwem szybkiego przelewu BLIK.
 3. płatności dokonywane przelewem tradycyjnym na numer konta sklepu Internetowego Chrobotek (Ewelina Zabłotna EvDom): 81 105019531000009758392907 – po wybraniu tej formy płatności Kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej numer konta bankowego w celu dokonania płatności. 

7.2. Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.

7.3. W przypadku niedokonania przez klienta płatności w jeden ze sposobów określonych w punkcie 7.1. Regulaminu w terminie 5 dni roboczych, licząc do dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, sklep internetowy Chrobotek posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży, o czym klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).

8.2. Kupujący może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: kontakt@chrobotek.pl.

8.3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

8.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.5. Wypowiedzenie prowadzi do anulowania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej – w czasie trwania umowy.

8.6. Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu wobec Kupującego, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@chrobotek.pl oraz poprzez formularz reklamacyjny dostępny do wydrukowania na stronie internetowej sklepu Chrobotek.
 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Ewelina Zabłotna EvDom, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica.
 4. Sklep ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres lub w inny podany przez Kupującego sposób.

9.2. W przypadku Produktów objętych gwarancją Sklep informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.

 9.3. Formularz reklamacyjny – reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep:

 1. Kupujący może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@chrobotek.pl oraz poprzez formularz dostępny do wydrukowania na stronie sklepu internetowego Chrobotek. 
 2. Zaleca się podanie w formularzu reklamacyjnym jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to oraz przyspieszy czas rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Ważne jest dołączanie dokumentu sprzedaży (faktura/paragon) do reklamowanego produktu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 5. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Kupującego sposób.

9.4. Reklamacje nie będą uwzględniane w sytuacji, gdy obrazy/panele użytkowane są w sposób niewłaściwy:

 1. wystawiane są na bezpośredni wpływ promieni słonecznych (wówczas mogą blaknąć i schnąć),
 2. poddane są zabiegom spryskiwania wodą, przycinania itp. wpływających na ich wygląd,
 3. obrazy/panele/doniczki umiejscowione są w pobliżu źródeł ciepła tj. kaloryferów, kominków itp., które powodują ich wysychanie.

9.5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, w sytuacji, gdy odpowiednio nie zbadał rzeczy w momencie otrzymania zamówienia i w sposób przyjęty przy tego rodzaju produktach oraz nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9.6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną i uprzedniego przesłania przez Kupującego reklamowanego towaru drogą pocztową, konsument lub przedsiębiorca indywidualny otrzyma zwrot poniesionych celowych kosztów wysłania wadliwego towaru. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany konsumentowi lub przedsiębiorcy indywidualnemu wraz z informacją o bezzasadności reklamacji.

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

10.1. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Sprzedawcy (Sklepu): Ewelina Zabłotna EvDom, ul. Nadstawie 26, 28-220 Oleśnica. 

10.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w punkcie 9.1. Regulaminu, nie przysługuje do towarów zamówionych w sklepie internetowym Chrobotek wykonanych na indywidualne, spersonalizowane zamówienie według specyfikacji klienta.

10.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub przedsiębiorcę indywidualnego weszła w posiadanie rzeczy.

10.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może złożyć sklepowi internetowemu Chrobotek oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych w punkcie 3 Regulaminu sposobów. 

10.5. Konsument lub przedsiębiorca indywidualny może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego (link) – przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

10.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.7.Towar będący przedmiotem odstąpienia Kupujący odsyła na adres wskazany w punkcie 3 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca indywidualny poinformował podmiot prowadzący sklep internetowy Chrobotek o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi jedynie koszty bezpośredniego zwrotu towaru.

10.8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, sklep internetowy Chrobotek zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez podmiot prowadzący sklep internetowy Chrobotek), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep internetowy Chrobotek zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

10.9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10.10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającej z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.